Asystent ds. Kadr i Płac / Praktykant

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Oczekiwane wynagrodzenie Prosimy o podanie kwoty netto.
*
Dostępność
*
Skąd dowiedziałeś/-aś się o naszej ofercie?
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Współadministratorami Pani/Pana (Państwa) danych osobowych są:
  1. „PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 579479,
  2. „PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 59384.
 2. Kontakt ze Współadministratorami danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: biurobpo@pkfpolska.pl.
 3. Każda ze spółek wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKF Polska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Hanny Rubaszewskiej, e-mail: iod@pkfpolska.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Współadministratorzy będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją – realizacja bieżącego procesu rekrutacji,
 2. realizacji przyszłych procesów rekrutacji,
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. rozpatrzenie rekrutacji czy dochodzenia roszczeń.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę,

b) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji),

d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane wymienione w art. 22 1 § 1 KP oraz w przypadku przyszłej rekrutacji.

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. trwania obecnego procesu rekrutacji, a po zakończeniu trwale usunięte.
 2. w przypadku przyszłej rekrutacji przez 1 rok, od daty złożenia oświadczenia przez Państwa o wyrażeniu takiej zgody nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 3. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. pracownikom i współpracownikom oraz osobom wyznaczonym do procesu rekrutacji – upoważnionym przez Współadministratorów,
 2. podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
 3. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 4. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W każdej chwili mogą Państwo żądać prawa:

 1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody winno nastąpić na adres mail: rekrutacja@pkfpolska.pl
 2. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Współadministratorów.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne

 1. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.
 2. Informujemy, że jako Współadministratorzy zawarliśmy pisemne porozumienie, które określa zakres odpowiedzialności każdej ze Spółek z Grupy Kapitałowej PKF Polska dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
 1. Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za realizację względem Państwa obowiązku informacyjnego,
 2. Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za umożliwienie Państwu wykonywania praw, wynikających z RODO.

Niezależnie od powyższego, możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec innego ze Współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Państwa żądanie drugiej Spółce w celu jego realizacji.

***