Konsultant ds. doradztwa podatkowego

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
Plik CV lub profil LinkedIn Prosimy o załączenie CV lub podanie linku do profilu LinkedIn
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Oczekiwane wynagrodzenie
Dostępność
Źródło aplikacji

TREŚCI KLAUZUL INFORMACYJNYCH związanych z APLIKACJĄ NA BIEŻĄCY PROCES REKRUTACYJNY (część I.) oraz na PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE (część II.)


CZĘŚĆ I. KLAUZULA INFORMACYJNA NA BIEŻĄCY PROCES REKRUTACYJNY


 1. W zależności, do której spółki Pani/Pan aplikuje, Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1;
  • PKF BPO Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1;
  • PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1 - każda zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biurobpo@pkfpolska.pl lub pisemnie na adres ul. Orzycka 6b lok. 1, 02-695 Warszawa.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu przeprowadzenia aktualnie prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacji - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pani/Pan także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom oraz osobom wyznaczonym do procesu rekrutacji; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych; podmioty świadczące usługi w związku z obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom usług doradczych i prawnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata przez Administratora, przy czym w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 11. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,
  • w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej - dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.

CZĘŚĆ II. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE


 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1;
  • PKF BPO Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1;
  • PKF Tax Legal Chamera Orczykowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1 - działający jako Współadministratorzy.
 2. Kontakt z Administratorami jest możliwy poprzez adres e-mail  biurobpo@pkfpolska.pl lub pisemnie na adres ul. Orzycka 6b lok. 1, 02-695 Warszawa.
 3. Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wprowadzeniem ich do bazy danych kandydatów do pracy/współpracy, z której Współadministratorzy będą korzystać w związku z prowadzonymi w przyszłości postępowaniami rekrutacyjnymi.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1; PKF BPO Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1; PKF Tax & Legal Chamera Orczykowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6b lok. 1, które to Spółki od momentu wyboru Pani/Pana jako potencjalnego kandydata będą przetwarzać Pani/Pana dane już jako odrębni Administratorzy, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 1 rok od przesłania aplikacji.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 10. W przypadku uznania, że Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Informujemy, że jako Współadministratorzy zawarliśmy pisemne porozumienie, które określa zakres odpowiedzialności każdej ze Spółek z Grupy Kapitałowej PKF Polska dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
  • Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za realizację względem Państwa obowiązku informacyjnego;
  • Spółka PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest odpowiedzialna za umożliwienie Państwu wykonywania praw, wynikających z RODO.